Oświadczenie o ustanowienie hipoteki wzór

W poniższym artykule opiszemy, czym właściwie jest hipoteka, jak ją założyć, a także jak zdjąć z nieruchomości.Aktualnie art. 95 § 4 PrBank zawiera wymóg złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.. Załączamy oryginały dokumentów - bank powinien nam przedstawić dodatkową kopię dokumentów na cele wpisu do księgi wieczystej.. Nie szukaj dłużej informacji na temat darmowy wzór wniosku o wpis hipo…


Czytaj więcej