Wzór umowy dzierżawy konia

Poprzez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony .Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Umowa dzierżawy powinna zawierać dane obu stron, dokładnie określony przedmiot dzierżawy, termin.Dzierżawa konia polega na prawie do odpłatnego użytkowania konia w sposób określony w umowie or…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt