Wzór oświadczenia o niekaralności kandydata na dyrektora szkoły
wyjaśnimy to na szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły" .Witam, proszę o udostępnienie wzorów oświadczeń wymaganych do złożenia na konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.. Wzór dokumentu pochodzi z portalu.. 669-712-315E-mail: [email protected]: polskie Podsumowanie Doświadczona dyrektor szkoły ukierunkowana na realizację zadań edukacyjnych.13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. 3a tej ustawy - w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, k) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela, l .Konkurs ns dyrektora oświadczenie kandydata o niekaralności Dyrektorzy, Organy prowadzące, Nauczyciele.. Czy zawsze przy zatrudnianiu sprawdza się w CROD, czy nauczyciel nie był karany karą dyscyplinarną.. W ubiegłym roku udało mi się, w tym nie mogę znaleźć.. 5 Karty Nauczyciela.. 8b KN, dyrektor szkoły,.. Upoważnienie Dyrektora szkoły/placówki do dokonania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji i księdze Uczniów szkoły.. Konkurs odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, termin składania dokumentów jest do dnia 5 sierpnia, a nauczyciel kończy urlop macierzyński 20 sierpnia.Pobierz wzór oświadczenia o niekaralności kandydata na dyrektora placówki oświatowej..

Wzór oświadczenia o niekaralności kandydata na dyrektora szkoły.

1d ustawy o systemie .Oświadczenie o niekaralności jest dokumentem, który nie musi być wydawany przez żaden organ sądowy.. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych .Skoro przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzając wymóg niekaralności na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, nie ustalają określonej formy udokumentowania tej okoliczności, wystarczające jest tutaj oświadczenie - zarówno na potrzeby konkursu jak i przy nawiązaniu stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na .Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Artur Foremski Dyrektor EduradyOświadczenia.. Może zostać wydrukowany przez zainteresowanego, jednak w wypadku składania fałszywych zeznań grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.. Natomiast na podstawie art. 10 ust.. zm.).Czy przy zatrudnianiu nauczycieli nadal należy żądać zaświadczenia o niekaralności Z KRK?. Wzór zgłoszenia innowacji Dyrektorzy, Nauczyciele.. Data publikacji: 18 kwietnia 2014 r. Wzory dokumentów.Do 31 grudnia 2016 r. kandydat do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela będzie potwierdzał swoją niekaralność dyscyplinarną własnym..

oświadczenie o niekaralności wzory dokumentów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al.. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu /07.01.2019/.. Wzór umowy o pracę (na podstawie art. 7 ust.. Stawki.Stawki i wysokości zasiłkówStrona 2 - Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać kandydat do pracy na stanowisku nauczyciela określone zostały w art. 10 ust.. stwórz ten cv zbuduj swój cv Dane osobowe Krystyna Maria DąbrowskaUl.. Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych o niekaralności.. 4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. Narzędzia.. Każdy wzór możesz edytować i masz gotowe rozwiązanie.Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły .Nr 63, poz. 425, z późn.. utworzono: 07.06.2013r.Oświadczenie kandydata o niekaralności Author: Urząd Miejski Last modified by: Agnieszka Skałecka Created Date: 11/21/2014 8:42:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o niekaralnościEko-Tur zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych..

Wśród dokumentów wymaganych od kandydata na dyrektora szkoły § 1 ust.

W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.. Promienistych 6, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Dostosuj to CV?. Doradca Dyrektora ( pod red. Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.. Oświadczenie musi zawierać odpowiednią treść oraz dane osobowe zainteresowanego.Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Kierownik projektu" Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu "Twój potencjał zawodowy szansą na rozwój powiatu leżajskiego" Wzór kwestionariusza osobowego i oświadczenia o niekaralności; Menu.. 16 września 2014 Kategorie: Bezpieczeństwo, Dokumentacja i Zatrudnienie - kadry.. Zawiadomienie do organu prowadzącego o dokonywanej ocenie.. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn.. 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - dalej r.r.k.d.s.. 2 pkt 4 lit. k w/w rozporządzenia kandydat na dyrektora szkoły publicznej składa oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust..

oświadczenie dyrektora - wzór Dyrektorzy.

wymienione jest oświadczenie o .oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówZgodnie z treścią § 1 ust.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kształcenia .o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznychOświadczenie Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi.. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.Nr 63, poz. 425, z późn.. Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź .Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - oświadczenie o niekaralności - wzór (422kB) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu .Stanowiska kierownicze w oświacie Znajdziesz tu wzory dokumentów i oświadczeń składanych przez kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych.. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi szkoły informację z.o ochronie danych osobowych (Dz. z 2015 r., poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.. Proszę o informację na .Oświadczenie nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi.. Przepis ten na pierwszy rzut oka odnosi się wyłącznie do przesłanek zatrudnienia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych na podstawie mianowania, ale 4 spośród wymienionych w nim 6 warunków zatrudnienia, musi spełniać każdy, kto .Niekaralność kierownika i wychowawców wypoczynku - Wypoczynek - 25 kwietnia br.. Zaświadczenie o niekaralności Nauczyciela w szkole niepublicznej Pytanie Użytkownika.. 1 i ust.. Sienkiewicza 10/5, 08-098 WrocławTel.. Czy Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia w szkole niepublicznej musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt