Wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie następującej informacji: Kopia metryczki subwencji oświatowej 2017Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Regulacje prawne • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach Nr 022-14/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach .Przekazujemy do wykorzystania wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej: Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.. Pliki do pobrania: WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2016 [PDF].. Podmioty chcące uzyskać takie informacje powinny sporządzić wniosek na piśmie i przesłać lub przekazać go.Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. Na podstawie art. 2 ust.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Administratorem danych osobowych osób fizycznych wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Sąd Najwyższy.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art.61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.WNIOSEK.. 14 ust.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia .4.. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ;Organ administracji nie może wydać decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, jeśli uzna, że nie podlega ona przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.

; Złóż wniosek w najbliższej.Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2019 r. 1429) Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim .WNIOSEK.. Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Dostęp do informacji publicznej .- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przesłany do urzędu gminy zwykłą pocztą elektroniczną, bez autoryzowania podpisu nadawcy.Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego: Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki .Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej..

Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Przykładowy wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja rtf).. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. z 2018 r. 1330).Szczegółowe informacje na temat:.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każda osoba / podmiot zainteresowany pozyskaniem informacji we właściwym miejscowo i rzeczowo urzędzie administracji, podlegającym przepisom ustawy.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejJeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku..

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:Art. 14 ust.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U .WZÓR: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Informacje publiczne będące w posiadaniu Podmiotu, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. o dostępie do informacji publicznej (Dz.Nr 112, poz. 1198, zm. z 2002r.Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji .Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych - podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.. Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. powrót.. Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.. Ponadto MC może zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy.Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Na podstawie art. 2 ust.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Data udostępnienia: 11.07.2014 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Dopiewo, ul..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt