Wzór wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego
- napisał w Sprawy rodzinne: CYTATPrzed rodziną trudne wyzwanie!. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem nadużywania alkoholu.Anuluj pisanie odpowiedzi.Redakcja: Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.. Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. Wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje: Rozkład życia rodzinnego.Demoralizuje nieletnich.. W.Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się .Osoby takie wymagają wsparcia i wiedzy o procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego: dzięki temu mogą zyskać świadomość, że nie oskarżają tylko niosą pomoc bliskim.. Przepisy regulujące procedurę.. Istnieje jednak możliwość zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu, która została przewidziana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

Wzór wniosku do prokuratora o złożenie w sądzie wniosku o ubezwłasnowolnienie.

(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaUstawowe przesłanki do wszczęcia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (art.24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).. 2, art. Nałożenie przez sąd obowiązku poddania się .Jak wygląda procedura zobowiązania osoby nadużywającej alkohol do leczenia odwykowego ?. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odStrona 1 z 12 - Jak wysłać na leczenie narkomana?. Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłych.. 2.Zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu - wzór wniosku Przymusowe leczenie alkoholików: wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego kierowany do Miejskiej/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zobacz wzór wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej Obowiązek poddania się alkoholika leczeniu: wniosek do Miejskiej .Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania..

Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Byc może ten artykuł pomoże znaleźć wyjscie z sytuacji.. Systematycznie zakłóca spokój lub .Jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie stawia się na zaproszenie i wezwanie, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.. zm.).zobowiązanie do podjęcia obowiązkowego leczenia w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego, musi występować w chwili orzekania, a pomimo tego zastosowanie tych przepisów do stanu faktycznego nie występującego w czasie orzekania.. Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora.Jeżeli osoba nie zgłasza się dwukrotnie na wezwania do biegłych sądowych wówczas sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego.. Stosowany jest w sytuacji kiedy o ubezwłasnowolnienie danej osoby chce ubiegać się osoba, która nie ma uprawnienia do złożenia wniosku w sądzie.. CYTATNARKOMANIA I PRZYMUSOWE LECZENIE Czy osobę uzależnioną od narkotyków można poddać przymusowemu leczeniu odwykowemu?Ponadto osoby zobowiązane do leczenia są przyjmowane przez placówki, o których mowa powyżej, poza kolejnością, aż do wykorzystania limitu miejsc stanowiących 20% ogółu miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego.1 Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego?.

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a obowiązek leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.

Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.. Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody)Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu.. Skierowanie na przymusowe leczenie odwykoweDział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego leczenia.. Muszą wiedzieć, że postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego nałożone przez sąd zapada w trybie nieprocesowym i nie ma charakteru wyroku sądowego.Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego..

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje rozpatrzenie i przekazanie wniosku do następujących instytucji: 1.

Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny alkoholika, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.. Krok 4 - Skierowanie sprawy do sądu.Czy mógłby ktoś podzielić sie wzorem wniosku do sadu o zobowiązanie do leczenia odwykowego jaki składa Komisja alkoholowa oraz podać jakie należy dołączyć dokumenty, nigdy tego nie robiłam a mam pilna sprawę,i jeszcze nie mamy badania biegłego i tez bym chciała żeby przez sąd było zrobione bo człowiek nie chce nic robić, bede wdziecznaProcedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.. pobierzStosownie do treści przepisu art. 26 ustawy takie osoby, jeżeli są uzależnione od alkoholu, można zobowiązać do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, a o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu orzeka sąd (art. 25 ust.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. 487 z późn.. KROK 3 - Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek .Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.. Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:Czy jest możliwe nie odwieszanie przez sąd wyroku w.Chodzi mi o osobę pełnoletnią.podpis osoby składającej wniosek Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. z 2016r.. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzucił naruszenie art. 382 k.p.c.OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO Leczenie osób uzależnionych, co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.. Uchyla się od pracy..Komentarze

Brak komentarzy.