Wzór podania o staż na nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek na rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania .Okres stażu Nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy.. Trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zawierania z nim kolejnej umowy o pracę.Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Stażysta.. Plan rozwoju zawodowego 3.. 7 ust.. 3), a akt nadania tego .wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym .Stopień awansu zawodowego.. Nauczyciele, którzy nie posiadają stopnia awansu, z dniem pierwszego zatrudnienia w szkole otrzymują stopień nauczyciela stażysty i bez składania wniosku mogą rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.

Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela.Niezłożenie wniosku na nauczyciela mianowanego w roku otrzymania od dyrektora pozytywnej oceny dorobku oznacza konieczność ponownego odbycia stażu na nauczyciela mianowanego.Z początkiem roku szkolnego nauczyciele składają wnioski o otwarcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, należy przepracować w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, zaś staż na stopień nauczyciela dyplomowanego można rozpocząć po .Nauczyciel stażysta musi do 30 czerwca złożyć wniosek o podjęcie postępowania na awans nauczyciela.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września.. o rozpoczęcie awansu na stopień .Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontaktowego (bez składnia wniosku) z początkiem roku szkolnego..

W przeciwnym razie będzie musiał powtarzać staż na nauczyciela kontraktowego.

W przypadku nieobecności Nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Jestem nauczycielem stażystą, spełniam wymagania określone w przepisach prawa oświatowego.Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września).. Nie szukaj dłużej informacji na temat podanie o przedłużenie stażu na nauczyciela mianowanego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Edyta Banaś.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu..

Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego 2.

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.. Nawiązanie stosunku pracy.. 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna .Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole.Porada prawna na temat wzór podanie o pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.. 21.Kiedy zakończysz już swój staż i napiszesz sprawozdanie z jego przebiegu, zostaje Ci jeszcze przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.. Bowiem, zgodnie z zapisem w KN Art. 9b, ust .1.1, warunkiem nadania Tobie stopienia nauczyciela kontraktowego, jest uzyskanie przez Ciebie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.Nauczyciel stażysta Adres Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Polanowie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU Wnoszę o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z dniem 01.09.2010 r. w wymiarze 9 miesięcy.. 1d ustawy o systemie oświaty)Monika Leszko Imię i nazwisko Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie Miejsce zatrudnienia nauczyciel Stanowisko Pani Barbara Skotnicka Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Oławie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego Na podstawie: • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Nauczyciel stażysta podejmujący pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres jednego roku szkolnego, jeżeli posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.W tym okresie jest zobligowany odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust.1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres .Podanie o staż to dokument, który należy dołączyć do swojego CV, aby móc odbyć staż u wybranego pracodawcy.. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.. Kontrakt opiekuna stażu z Nauczycielem stażystą.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacęgo się o awans na nauczyciela kontraktowego.. Dokumenty gromadzone w czasie trwania stażu wg uznania nauczyciela np. zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia, nagrody i wyróżnienia swoje oraz uczniów, ciekawe scenariusze imprez i lekcji itp., opracowane materiały edukacyjneProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego.. Czytaj więcej.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły:.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo1.. Po rozpoczęciu stażu, w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego.stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.. Projekt oceny opiekuna stażu.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy.Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Jeżeli jesteś nauczycielem akademickim legitymującym się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osobą posiadającą co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy, to z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskujesz stopień nauczyciela kontraktowego (KN art. 9a ust.. 7 ust.. .Zawiadomienie do Rady Rodziców o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień Nauczyciela kontraktowego.. Powiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego.Wzór statystycznej karty wypadku (Z .Dyrektor powinien rzetelnie sprawdzić, czy nauczyciel wnioskodawca jest uprawniony do rozpoczęcia stażu.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór podanie o pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Wzór umowy o pracę (na podstawie art.7 ust.. Rozpoczęcie nowego stażu może być dokonane od kolejnego roku szkolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt