Wzór wypełnionego wniosku o wydanie karty ekuz
Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu, karty EKUZ wydawane są przez cały rok.KK WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIEROWCY STRONA 2 / 4.. Wniosek o wydanie karty EKUZWobec powyższego prosimy o przesłanie czytelnie podpisanego wniosku ze wskazanym adresem na który zostanie wysłana wygenerowana karta.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby .Wniosek o wydanie karty EKUZ: Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz wzór wypełnionego wniosku można pobrać na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF.. Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ.. Pracodawca występując o karty EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast indywidualnych wniosków o.Poniżej kilka cennych rad, jak szybko wejść w posiadane EKUZ i dlaczego każdy wybierający się w zagraniczną podróż do państw wspólnoty powinien taką kartę stale przy sobie posiadać.. Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie .Przewidziano także możliwość przesłania wypełnionego wniosku pocztą, drogą e-mail w formie zeskanowanego dokumentu, przez ePUAP oraz faksem..

wzór wypełnionego wniosku.Krok 2.

EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.EKUZ - jak wypełnić formularz i złożyć wniosek.. Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub Genewskiego .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (nowy 2018r.).. Radzimy, jak sprawnie poradzić sobie z formalnościami.. Druk - EKUZ (prac) - 30 dni za darmo - sprawdź.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w trakcie pobytu .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem; Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy; Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ; Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo .Wniosek o wydanie karty EKUZ ubezpieczony składa w oddziale NFZ.. UWAGA!WNIOSEK O EKUZ - zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą kartę „od ręki"- po poprawnej weryfikacji.Wniosek o wydanie EKUZ Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj.Masz 2 możliwości pobrania wniosku: pobierz wniosek o wydanie EKUZ, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz..

O jej wydanie trzeba zwrócić się z wnioskiem do NFZ.

Kartę wystawia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na adres zameldowania pracownika.Wydrukuj artykuł: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) pozwala na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu w państwach UE.. Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ.. Wypełnienie interaktywnej formatki oraz użycie przycisku "Zatwierdź" nie skutkuje przesłaniem wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem poczty elektronicznej.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym.. Adres e-mail* [email protected] B. PRAWO JAZDY Kategorie B C1 CE DE (patrz: prawo jazdy, pole nr 9) Numer 8 6 5 6 3 9 3 5 7 0 9 (patrz: prawo jazdy, pole nr 5) Data wydania 0 .Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym dokumentem ubezpieczającym wyjeżdżającego pracownika UMCS.. Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie .EKUZ-WT Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA..

EKUZ: Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia.

EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. EKUZ (upoważ.). Wniosek o wymianę Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca ; Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub Genewskiego Dokumentu Podróży dla osób posiadających ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:Wypełnienie interaktywnej formatki oraz użycie przycisku „Zatwierdź" nie skutkuje przesłaniem wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem poczty elektronicznej.. Informacja o utracie ubezpieczenia dla posiadaczy EKUZWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - ważny od 1 stycznia 2018 r.Wypełnij online druk EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).. Podobnie udostępniono wzór upoważnienia (do złożenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobę trzecią):.Porównaj ubezpieczenia w kilka sekund!.

Wniosek o wydanie karty EKUZWzory wypełnionych wniosków.

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.. Wypełnij on-line.. W zastępstwie dotychczasowych trzech wzorów wniosków wprowadzone zostają dwa wnioski:Jeżeli termin.W przypadku zaś zgubienia ważnej karty EKUZ powinniśmy zgłosić się do NFZ z prośba o wydanie jej duplikatu.WNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA UWAGA!. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek — zobacz przykładowo wypełniony wniosek o wydanie EKUZ.Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z przypadającym w tym roku 10-leciem funkcjonowania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) opracowane zostały nowe uproszczone wzory wniosków o wydanie karty.. Wzór wniosku o leczenie oraz o transport do .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. data aktualizacji: 4 stycznia 2018 r.(prosimy o dołączenie skanu pierwszej strony wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie EKUZ wraz z niezbędnymi dokumentami)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt