Wzór formularza de minimis
Wniosek składany jest przez przedsiębiorców.. 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-Szanowni Państwo, od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).. UWAGA: Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.Informacje, o których mowa w pkt 1. powyżej, nie uwzględniają: środków pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 rokiem,kopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie / rolnictwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie / rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie:Pomoc de minimis to duża szansa dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.. Jej obecność zaznacza się zarówno w dotacjach ze środków unijnych, jak również w ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych i wielu innych formach wsparcia ze strony państwa.. Jeżeli w projekcie wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 2..

Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego formularza.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla.zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.. Stanowi ona podstawowy rodzaj pomocy publicznej, który nie wymaga spełnienia wielu skomplikowanych warunków.WZÓR Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.. W części C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą.Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawieRozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis).. z 2016, poz. 238).Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw..

- Data złożenia formularza oraz podpis osoby bezrobotnej Strona 6 z 7.

Sekcja A. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) 4.Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia.. Podstawa prawna i wzór formularza Na potrzeby złożenia deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej poWzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.. Imię i nazwisko albo nazwa 2.. Wnioskodawca przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące: 1) wnioskodawcy, w tym:Opis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.Od 11 marca 2016 r. nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis) będzie obowiązywał wszystkich wnioskodawców, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie projektów, gdzie występuje pomoc publiczna.w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..

Pobierz formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Informacje dotycz ące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą, na pokrycie których ma by ć przeznaczona pomoc de minimis 1)stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomocy de minimis nie można łączyć z inną pomocą, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których przeznaczona ma być pomoc de minimis, w przypadku gdy łączna kwota pomocy spowodowałabyo pomoc de minimis.. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do .wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.. Wzór Formularza wraz z instrukcją wypełniania są załącznikami do niniejszejWZÓR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A.. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis składa się w celu uzyskania wsparcia finansowego od państwa.. W części tej należy zawrzeć informacje dotyczące zarówno podmiotu, który ubiega się o pomoc, jak i te dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce.ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwany dalej "wnioskodawcą", niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza, na którym są przekazywane informacje..

Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę .Formularz ubiegania się o de minimis - krok po kroku.

Na wstępie dokumentu należy podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwa, dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, identyfikator gminy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.UWAGA PROSIMY O WYKAZANIE POMOCY DE MINIMIS OTZRYMANEJ NA WSZYSTKIE CELE, NIE TYLKO TE ZWI ĄZANE Z UDZIAŁEM W TARGACH.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa.. Jeżeli nie zamierza się otwierać spółdzielni socjalnej, drugą stronę formularza należy wypełnić w sposób następującyOpolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A.. Wzór oświadczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt