Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej 2018

wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej 2018.pdf

Zmiany od 7 września .IPHGZ zrzesza firmy złomowe z obszaru całej Polski, złom, import złomu, branża złomowa, ochrona środwiska, rynek złomu w polsceSprawdź dokładnie, czy upoważnienie spełnia powyższe wymagania.. Pobierz interaktywną wersję wzoru.. Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności .Wzór upoważnienia określa obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej z 17 grudnia .1.. Zastąpi ono rozporządzenie z 18 sierpnia 2005 r. (Dz.U.. Dnia 20 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej - Dz. z 19 maja 2018 r., poz. 951.ZMIANA PRAWA Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.. Po wprowadzeniu zmian wzór KON-W będzie zgodny z aktualnymi wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych .Aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w przeciwieństwie do swojego odpowiednika z 29 sierpnia 1997 r. nie zawiera upoważnienia do uregulowania w drodze rozporządzenia treści imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. 951), które utraciło moc z dniem 4 maja 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w .Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia..

Wyłącznie informacyjnie .KON-W (4) - Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

W załączniku do rozporządzenia określono wzór tego upoważnienia na formularzu KON-W (5).Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W).. Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas: Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.Kontrola zwolnienia lekarskiego to uprawnienie przysługujące płatnikowi składek na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. 2305).. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej, które nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 283 § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia .Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej..

Zmiany związane są z ostatnią nowelizacją Ordynacji podatkowej.

Projektowany wzór upoważnienia jest analogiczny do dotychczasowego, przy czym wprowadzono .W Dz.U.. Wzór KON-W dostępny w dwóch formatach MS Excel i PDF.. Kodeks pracy 2019.. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli .Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) zostanie zmodyfikowany - wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów.. Nr 36 poz. 281).Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy powinno zawierać wskazanie osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz okres ważności upoważnienia.. 2019, poz. 1414Rozporządzenie zawiera nowy wzór upoważnienia i jednocześnie informuje, że traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U.. Uchylony akt prawny: Dz.U.. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 92).ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej..

Powrót do artykułu: Ustalono wzór upoważnienia do kontroli§ 1.

Tekst pierwotny.. Oto wzór dokumentu.. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca .„Projektowany wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (KON-W) jest analogiczny do dotychczasowego, wprowadzono do niego jedynie zmiany dostosowawcze w pouczeniu o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego, wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Po wszczęciu kontroli bez zawiadomienia, o którym mowa w art. 282b § 1, informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.282c § 3).. Jeżeli w upoważnieniu nie będzie wpisanego np. numeru legitymacji służbowej, wówczas nie stanowi ono podstawy do przeprowadzenia kontroli.Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2. z 2019 r. pod poz. 1414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.W nowym wzorze imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej w formularzu w wersji KON-W (6), zrezygnowano z wskazywania poczty pozostawiając .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej..

Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do roz-porządzenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.. Warto znać ten wzór, by móc sprawdzić kontrolującego urzędnika.W Dz.U.. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli .Projektowane rozporządzenie, podobnie jak dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. Nr 165, poz. 1370), określa wzór do przeprowadzenia kontroli.Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Poradnik Instytucji Kultury 07/2018 W Dz.U.. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku.79 ust.. z 19 maja 2018 r. pod poz. 951 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 3 i art. 284a wszczęcie kontroli podatkowej na podstawie legitymacji służbowej § 1, następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej..Komentarze

Brak komentarzy.