Wzór formularza o pomoc de minimis
1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis składa się w celu uzyskania wsparcia finansowego od państwa.. 30 dni za darmo - sprawdź!. deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz online.. Wzór oświadczenia.. Jeśli dostałeś pomoc de minimis wcześniej - w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych - to nie może ona, łącznie z kwotą pomocy de minimis, o którą się ubiegasz, przekroczyć 200 tys. euro.WZÓR FORMULARZA INFORMACJI O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS.. czĘŚĆ a. wzÓr formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niŻ pomoc de minimis .Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje na otwarcie działalności, jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) 4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiPomoc de minimis..

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. Nr 53, poz.311).

Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.WZÓR Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów.. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu .NOWY WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Drukuj E-mail.. W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.WZÓR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A.. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3.. A - Wpisujemy nr NIP.Wypełnij online druk ZoPDM Zaświadczenie o pomocy de minimis Druk - ZoPDM - 30 dni za darmo - sprawdź.. Informujemy, że można pobrać z naszej strony wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie.. Na wstępie dokumentu należy podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwa, dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, identyfikator gminy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.1 Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. zmianie uległ wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.Aktualny wzór Formularza znajduje się w zakładce Dokumenty -> „ŚRODKI FINANSOWE .Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia..

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomocy de minimis nie można.Sekcja A.. Jeżeli w projekcie wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę .Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU.. Liczba dostępnych formularzy: 4618. w przypadku gdy o pomoc de minimis .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na ubezpieczenia ZUS..

- Data złożenia formularza oraz podpis osoby bezrobotnej Strona 6 z 7.

druki-formularze.pl.. Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady.Wzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.. Imię i nazwisko albo nazwa 2.. Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował na swojej stronie, że od dnia 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) został udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub .. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwao pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Brak informacji o otrzymanej pomocy de minimis, łącznie z inną pomocą publiczną otrzymaną na te same koszty kwalifikujące .Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis)..

Aby otrzymać pomoc de minimis, trzeba spełnić opisane niżej warunki.

Strona 7 z 7 Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnićdla podmiotÓw ubiegajĄcych siĘ o pomoc innĄ niŻ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i ryboŁÓstwie.. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania.. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC.. W części tej należy zawrzeć informacje dotyczące zarówno podmiotu, który ubiega się o pomoc, jak i te dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce.z OHP na pomoc de minimis) W tabeli należy wykazać pomoc udzieloną z innych źródeł na te same koszty kwalifikowane w związku, z którymi podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. na młodocianego pracownika.. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc publiczną.Poniżej do pobrania wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz uchwała nr XXXI/564/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A..Komentarze

Brak komentarzy.