Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór 2018 doc
Na podstawie art. 2 ust.. 2018, poz. 1044 ze .Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych - podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Ponadto pracownicy MC mogą zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy.Wydział Informacji Sądowej ul. Jana Pankiewicza 4 00-696 Warszawa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB) Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.. O UDOSTĘPNIENIE PROJEKTU KARTY WIERZYTELNOŚCI.. zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji: Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust.. w imieniu własnym/jako pełnomocnik/jako reprezentant wierzyciela, wnoszę o udostępnienie karty wierzytelności z następującego projektu spisu wierzytelności: Grupa Piotr i Paweł sp.. 2018, poz. 1382 ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.). Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r. Podatek od środków transportowych ; Podatek od nieruchomości ; Podatek leśny ; Podatek rolny ; Opłata targowa ; Interpretacje podatkowe ; Zwrot podatku akcyzowego ; WZORY DOKUMENTÓW..

Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - 2016 [PDF].. WZÓR WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO-2016 [DOC] KLAUZULA INFORMACYJNA - wnioski o udostępnienie informacji publicznej [DOC].. Wniosek o udostępnienie danych_PDF; Wniosek o udostepnienie danych_DOCX; Wniosek o udostępnienie danych DOC; Przydatne linki.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Na podstawie art. 2 ust.1 i art. 10 ust..

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:WNIOSEK.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Uczelnia zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2018 r. 1330 z późn.. z 2018 r. 1330), niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wzór PDF Wzór DOC - Wniosek o zaświadczenie ze studium ze studioum i MPZP Wzór PDF Wzór DOC. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ WSZYSTKIE WNIOSKI DOSTĘPNE TUTAJ.. Komórki Organizacyjne PUW ; Wniosek o udostępnienie .WNIOSEK.. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący umów i ofert na realizacje zadań wynikających z zawartych przez Urząd Miasta Lublin umów o numerach 97/SOI/18, 360/KL/18, 131/KL/18,Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. z o.o.w restrukturyzacji Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacjiWniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF) Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji Małe granty - oferta ( DOC / PDF )Zastrzegamy sobie prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej..

Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na:Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Piłsudskiego; 238.. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji .WNIOSEK.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Na podstawie art. 2 ust.. Działając.. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący daty rozpoczęcia z urzędu czynności w sprawie sprzedaży nieruchomości przy al.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. .WNIOSEK.. Ogólna wartość majątku trwałego ; Gospodarka finansowa ; INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE.. o dostępie do informacji publicznej (Dz.Nr 112, poz. 1198, zm. z 2002r.Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 2016, poz. 1764 z późn.. INNE - Druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej Wzór PDF Wzór DOC - Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wzór PDF Wzór DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Wzory dokumentów podatkowych i opłat lokalnych ; Wniosek o udostępnienie informacji .Szczegółowe informacje na temat:..

zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 .Wnioski do pobrania.. zm.) - zwaną dalej u.d.i.p.Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego: Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejWZÓR: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Informacje publiczne będące w posiadaniu Podmiotu, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r.. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2018 r. 1330, z późn.. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Informacje i Obwieszczenia ; Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia ; Wzory umów ; OŚWIADCZENIA - 2019 ; MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt