Wzór formularza do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o odpadach
5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówWZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O.Dział 1.. Rodzaj odpadów.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, o od adachFORMULARZ DO SPORZĄDZENIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA O ODPADACH MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.MALOPOLSKIE.PL/ZBIORCZE 1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 0,001 Mg = 1 kg 0,010 Mg = 10 kg 0,100 Mg = 100 kg I półrocze 2011 r. II półrocze 2011 r. Dane do Działu 2 przepisujemy z kart przekazania W polu „Decyzje" NIE WPISUJEMY danychUżytkownik.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.wzór wypełniania - w zakresie wytwarzania odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249, poz. 1674 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACHOd dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - określony w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska .3..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1674) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH.. Masa odpadów [Mg]12) Proces odzysku R14) masa odpadów sucha masa odpadów b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami LWZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH.. Przejdź do nawigacji; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarki1.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j..

5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH.

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o .i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. Nr 249, poz. 1674) Załącznik nr 1.. Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust.. Tekst pierwotny.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadówSprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach..

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o odpadach: - (Dz. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)- obowiązuje za lata 2017 i 2018 oraz lata wcześniejsze.

Rok .Pytanie: W trakcie przygotowywania i częściowego uzupełniania nowego wzoru zestawienia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. nr 249 poz.1674) nasunęło mi się kilka pytań.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach Lp.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. Nr 249, poz.1674) Załącznik nr 1..

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust.

2) Imię i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.. Dane o posiadaczu odpadów1.. przeksztalcajacych odpady okrešlone w art. 49a ust.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi orazwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓwBiuletyn informacji publicznej.. 3) Adres oczyszczalni ścieków.. Kod odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A.. 37 ust.. Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A..Komentarze

Brak komentarzy.