Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemnie stosowne podanie w sekretariacie szkoły.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Szkolna 3; 42-436 Pilica Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, o/Pilica nr konta: 16 8450 0005 0040 0409 8850 0001Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2. im .Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania, zmianą nazwiska*, proszę o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej > ZUS > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie książki .Bydgoszcz Dnia 14.03.06 Natalia Jasińska ul.Podgórna 31/2 85-158 Bydgoszcz Dyrekcja Gimnazjum nr 22 ul.Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum.. Do podania należy załączyć: 1. dowód wpłaty 2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) 3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu) 4.Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej: Wzór zwalniania ucznia z lekcji..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji 153.

podpis Załączniki: 1. potwierdzenie wpłaty 9,00 zł na konto II LO (w miejscu tytułem należy wpisać: za duplikat legitymacji szkolnej, imię nazwisko i klasę osoby zainteresowanej ).. Prośbę motywuję tym, iż zgóbiłam oryginal.Dokument ten może być potrzebny przy przyjęciu mnie do szkoły ponadgimnazjalnej.Warto w ramach działań wychowawczych, kształtując postawę szacunku dla dokumentów potwierdzających tożsamość, wspominać o fakcie ponoszonych przez Rodziców kosztów, które są zawiązane z wydaniem duplikatu legitymacji szkolnej.. Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. z 2014 r.893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawyWzór podania o wydanie legitymacji : podanie o wydanie legitymacji Konto, na które należy wpłacać pieniądze na legitymację szkolną - konto za duplikat legitymacji szkolnej Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa : wzór podania o duplikat świadectwa Zgoda rodziców na udział ucznia w konkursach i zawodach sportowych - Zgoda rodzicówWzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu.4..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty .Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysokości 9,00 zł Wpłatę należy dokonać na konto: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Bank PKO BP Nr konta 34 1020 2892 0000 5302 0591 1070 opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Praktyka szkolna pokazuje, że Uczniowie, którzy przychodzą do sekretariatu szkoły po duplikat .się o duplikat.. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, klasa) oraz dowód.Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł, płatne .Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. z 2014 r. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 .w lewym gornym rogu: imie i nazwisko adres zamieszkania data i miejsce urodzenia w prawym gornym rogu miejscowosc i data Sz. Dryrektor (jego imie i nazwisko) i jakiej szkoly (czyli nazwa PEŁNA) Zwracam się z uprzejma prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce Wierbka, ul.. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 153 ks. prof. Józefa Tischnera w KrakowieW przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Karty rowerowe - duplikaty 1.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.I..

Podanie o wymianę legitymacji.

uczęszczam do klasy .Podanie o wydanie duplikatu świadectwa 153.. W roku szkolnym.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.2.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Do wniosku należy .Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera si ę opłat ę w wysoko ści równej kwocie opłaty skarbowej od po świadczenia własnor ęczno ści podpisu tj. 9 zł.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Pobierz wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.Zwracam się z prośbą o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu.. Do podania należy dołączyć: - podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia); - dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt