Harmonogram spotkań z opiekunem stażu wzór
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. 3.Sukcesywne zapoznawanie stażysty z organizacją pracy szkoły, dokumentacją i przepisami BHP.Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. 2013.393) - § 3 i 4opiekunem stażu.. Grodków.. Białystok.. Konsultacja z opiekunem stażu procedury kierowania wybranych uczniów na badania pedagogiczno - psychologiczne.TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2008 r. 1 Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu 2 Zapoznanie się podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi nauczyciela i oświaty 3 Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela 4 Zapoznanie się dokumentacją szkoły i sposobem jej prowadzenia 5 Opracowanie planu .Plik KONTRAKT MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika nfarys • folder Staż • Data dodania: 9 paź 2011.. Stażysta uwzględnia w swojej pracy uwagi i wskazówki opiekuna.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (zgodnie z ustalonym harmonogramem).. Harmonogram spotkań z opiekunem .W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów..

Opiekun stażu jest rzecznikiem stażysty.

Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela.. 5) Obie strony prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem.Plik Dziennik spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.doc na koncie użytkownika knadala • folder Awans zawodowy • Data dodania: 31 mar 2012Zobacz jak przygotować harmonogram krok po kroku, zapoznaj się ze wzorem i przykładem harmonogramu.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.prowadził(a) zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiał je i analizował wraz z hospitującym go nauczycielami.. § Refleksje na temat obserwowanych zajęć (notatnik).. § Harmonogram obserwowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych.. Zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.. 7 ust.. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego, określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad współpracy.. Obie strony na bieżąco prowadzą dokumentację..

opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.

10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. 4) Obie strony na bieżąco prowadzą dokumentację.. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy.. Sylwia Gajewska.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 16091.. ¿e kontakt nauczyciela-opiekuna z nauczycielem sta¿yst¹ bêdzie spotkaniem dwóch wzajemnie siê potrzebuj¹cych i mog¹cych sobie wspólnie wiele daæ osobowo-Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Stażysta uwzględnia w swojej pracy uwagi i wskazówki opiekuna.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl.2) Opiekun stażu jest rzecznikiem stażysty i jego doradcą, mentorem.. Obie strony prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem.DLA OPIEKUNA STAŻU Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu VERLAG DASHÖFER Awans zawodowy.. Do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć należy złożyć projekt planu rozwoju zawodowegoHarmonogram współpracy z opiekunem stażu.. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią .HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela mianowanego Okres stażu - od 01 września 201r do 31 maja 2014 r Nauczyciel stażysta - mgr .- nauczyciel kontraktowy Opiekun Stażu - mgr .Kontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.pl..

Obie strony przestrzegają ustalonych terminów spotkań.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.. zm.) IX.2016 Wszczęcie postępowania, wyznaczenie opiekuna stażu, przedstawienie planu rozwoju zawodowego 2.§ Kontrakt dotyczący współpracy z opiekunem stażu.. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy.Współpraca z opiekunem stażu 1.Rozmowa i ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań, terminu spotkań.. Obie strony prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem.Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego - czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy.. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą .Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. 2001 / 2002 - szkoła podstawowa Miesiąc stażu.. karta hospitacji prowadzona przez stażystę.docx.Zadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela:.. Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Uczestnictwo w spotkaniach i konsultacjach z opiekunem stażu.. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..

2.Pomoc w napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu.

Obie strony na bieżąco prowadzą dokumentację.. 3) Stażysta uwzględniaj w swojej pracy uwagi i wskazówki opiekuna.. Obie strony przestrzegają ustalonych terminów spotkań.Opiekun stażu jest rzecznikiem stażysty.. - Karta Nauczyciela - Dz. z 2006r.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.Wzór dokumentu pochodzi z portalu Doradca Dyrektora ( pod red. Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus utworzono: 08.05.2015 r. PRZYKŁAD KONTRAKT POMIĘDZY OPIEKUNEK STAŻU A NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ zawarty dnia .7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.. Układ · Harmonogram krok po kroku · Wzór · Przykład 1 · Przykład 2.. 8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Zadania opiekuna stażu.. 2.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.. Udział podopiecznego w zajęciach opiekuna i ich omawianie Harmonogram zajęć otwartych opiekuna Dziennik spotkań - wnioski dotyczące umiejętności nauczyciela związanych z omawianiem obserwowanych zajęć Arkusze obserwacji ze .1.. 1.Pomoc w dokonaniu analizy „zasobów własnych".. 18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz.. Harmonogram to narzędzie pozwalające na rozplanowanie w czasie działań/czynności/zadań przewidzianych do realizacji w ramach określonego przedsięwzięcia.Wyniki dla: arkusz obserwacji hospitacji nauczyciela stazysty przez opiekuna.. planowo, świadomie oraz aktywnie uczestniczył(a) w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego .Kontrakt między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu określa zakres obowiązków stron oraz zasady współpracy między nimi.. Plik Arkusz obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę.docx na.. Nr 97, poz.674, z późn.. ,kierownik pracowni szkolnych, kierownik internatu, sekretarz szkoły itp.Art.. Uwaga!. Otwórz PDF w nowym oknie.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekunaProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu..Komentarze

Brak komentarzy.