Wzór decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej
O pozwolenie na posiadanie agresywnego psa może bowiem starać się każdy, a pozytywna decyzja zależy w zasadzie tylko od tego, czy pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób niestanowiący zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Podstawa prawna art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.z 2013 r., poz. 856 z późn.. CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY.. Na ich posiadanie należy posiadać stosowne zezwolenie władz.. Ilość pobrań: 8.. Dowodem opłaty skarbowej.. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030; Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin; Odpady.. do 30 .Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.. Wniosek o zajęcie pasa drogowego (pdf) Wniosek o zajęcie pasa drogowego (doc) Wniosek na projektowanie i budowę .Informacja dotycząca wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną..

Wniosek zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku VI.. Wniosek należy składać do właściwej jednostki organu samorząduterytorialnego, który wydaje decyzję administracyjną w sprawie.Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej (doc) Wniosek o wydanie nalepki na szybę określającej rodzaj paliwa (doc) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (doc) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (pdf) Wnioski - inwestycji.. ˇ potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na dany rok.. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. z 2017 r. 1840 z późn.. WNIOSEK O POKRYCIE KOSZTÓW STERYLIZACJI LUB KASTRACJI KOTÓW 2019.. Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną .Zezwolenie na posiadanie groźnego psa.. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa..

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.1) Karta Usługi.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony.. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 7) o wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne Wniosek powinien zawierać: 1. rasę psa: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:Hodowla lub utrzymywanie psa rasy agresywnej wymaga pozwolenia.. Uwaga: Właściciele psów ras uznawanych za agresywne zobowiązani są do wystąpienia do Urzędu Miejskiego o.Poniżej dowiesz się co musisz zrobić.UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AG RESYWN Ą Nazwa usługi Wymagane dokumenty oraz zał ączniki: wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywn ą (wzór wniosku w zał ączeniu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty.. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne .Prawo dość liberalne Polskie prawo dość liberalnie podchodzi do tego typu spraw.. wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej; świadectwo .Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny)..

opłatyWydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

W celu uzyskania decyzji zezwalającej na utrzymywanie/hodowlę ras psów uznawanych za agresywne, należy złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami: 1.. 2.Istnieją niebezpieczne rasy psów.. tylko niektóre rasy z listy jedenastu, na które trzeba uzyskać pozwolenie zaraz po zakupie.. HARMONOGRAM .c) i e) RODO w celu wydawania decyzji - zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie art. 10 ust.. Ilość pobrań: 16. zm.), prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce .. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Przed wydaniem decyzji urzędnicy .wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywn ą. decyzja administracyjna,.. ˇ tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości.. Organem właściwym w sprawie wydawania zezwolenia na posiadanie psa jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.. Wymagane dokumenty: 1.. ˇ książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami..

"Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywnej" 2. załączniki: ˇ metryka psa.

Psy Rasy Agresywnej; Decyzje środowiskowe; Odpady.. Dokonuj ąc wpłaty nale ży zaznaczy ć „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej".Nr 122 ze zm.) „ Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny".. 2) Wniosek.. 3.Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną z zaznaczeniem: pochodzenia,.Wniosek może być sporządzony samodzielnie przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronieWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.. 1 Ustawy o ochronie zwierząt , prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich psów.. (wniosek_do_pobrania_rasa_agresywna.pdf) OPŁATY.. Pobierz - Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywnąwydawanie decyzji na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną - Pozostałe - Wnioski do pobrania - DLA MIESZKAŃCA - Serdecznie witamy w Gminie KłodawaUsługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Opis sprawy.. Zgodnie z art. 10 pkt.. Uzyskanie decyzji bądź jejOsoba, która chce hodować lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną musi uzyskać stosowne zezwolenie w tym zakresie.. Organem właściwym w takich sprawach jest wójt, burmistrz prezydent miasta.. Zgodnie z art. 10 ust.. Opłata skarbowa 82,00 zł.. Rada gminy; Wójt gminy;.. ; Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. 1 i 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. z 2019 r. 122).- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok.. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.. uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt