Wzór harmonogramu płatności rpo
Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFRR - koszty pośrednie.. Realizacja RPO WD Do tej pory wydaliśmy 4 798 249 493 PLN Wartość podpisanych umów - dofinansowanie ze środków UE3 I.. Pliki edytowane oraz zapisywane za pośrednictwem innych pakietów lub programów (np.MS Office 2010, Open Office, Gnumeric, Kyplot itp.) mogąWzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS (191.5 KB) Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR (111 KB) Karta informacyjna aktywa trwałego (508 KB) Wynagrodzenia (475 KB) Informacje-wybrane elementy opisu faktur (464 KB)Załącznik nr 2 Wzór harmonogramu płatności.docx.. 4, zmiana wzoru załącznika nr 8 i nr 9 do umowy, o których mowa w § 20 ust.. Wzór Harmonogramu płatności przygotowany został w programie MS Excel i przeszedł testy zgodności na komputerach wyposaŝonych w pakiet MS Office 2003 oraz Pliki edytowane oraz zapisywane za pośrednictwem innych pakietów lub programów (np.SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU.. Zmiana harmonogramu płatności nie wymaga formy aneksu do Umowy.Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR, Działanie 8.6 (podmioty inne niż LGD) - aktualizacja z 10.07.2019. [email protected] 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.. Harmonogram wydatków należy wypełnić jedynie kolumny HarmonogramGENERATOR HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI..

2017-02-28.aktualizacja harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogramu płatności), o którym mowa w § 8 ust.

Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020.Wzór harmonogramu płatności wraz z opisem w jaki sposób należy powyższy dokument wypełnić KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Kwalifikowalność podatku VAT uzależniona jest od tego czy Beneficjent na podstawie przepisów szczegółowych (np. ustawa o podatku od towarów i usług) jest uprawniony do jego odzyskania.zmianę harmonogramu płatności w.Jeżeli Instytucja Zarządzająca tak postanowi dokonując aktualizacji Beneficjent składa jednocześnie szczegółowy harmonogram płatności.. GENERATOR HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI ;.. Umowa Standardowa 1. ulega zmianie wzór harmonogramu płatności składanego przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej na podstawie § 5 ust 3 i 4 umowy o dofinansowanie.Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?. Do umowy o dofinansowanie projektu załączony jest harmonogram płatności obrazującyZałącznik nr 2 do umowy- Wzór harmonogramu płatności1) Nr transzy Kwota transzy dofinansowania Okres za jaki składany będzie wniosek o płatnośćJakie są doświadczenia województwa podlaskiego w realizacji projektów społeczności lokalnych?. [email protected] 6) Generator wniosków o płatność Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność w oparciu o wzór przedstawiony przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL..

Wniosek beneficjenta o płatność należy wypełniać i zgłosić za pomocą modułuHarmonogram płatności, o którym mowa w ust.

Wzór opisu faktury / innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości - dofinansowanie wyłącznie z EFRR Pobierz plik.. PŁATNOŚCI.. SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I.. Punkty w Regionie kliknij tutaj.. Ponadto szczegóły dotyczące składania Harmonogramów określa umowa o dofinansowanie.. Umowa Standardowa.. Do umowy o dofinansowanie projektu załączony jest harmonogram płatności obrazujący wysokość wnioskowanych transz oraz daty złożenia wniosków o płatność.Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że zgodnie z wcześniejszymi pismami kierowanymi do Beneficjentów, od 6 października 2009r.. Wzór harmonogramu płatności 185.17 KBWzór Harmonogramu płatności - załącznik nr 2 do umowy w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP na lata 2014-2020 Wzór Harmonogramu płatności - załącznik nr 2 do umowy w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP na lata 2014-2020 Drukuj .Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 13 sierpnia 2019 r. obowiązuje zaktualizowany wzór harmonogramu składania wniosków o płatność projektów w ramach EFRR wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).Wzór Harmonogramu płatności - załącznik nr 2 do umowy w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP na lata 2014-2020(XLSX, 38 KB) Znajdź punkt informacyjny Główny Punkt Informacyjny w RegionieWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór harmonogramu składania wniosków o płatność dla RPO WSL 2014-2020, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektów konkursowych, wraz z informacjami wskazującymi na sposób jego wypełnienia oraz przykładowo wypełnionymi harmonogramami.1..

Do umowy o dofinansowanie projektu załączony jest harmonogram płatności obrazujący wysokość przekazywanych transz oraz daty złożenia wniosków o płatność.

W chwili podpisania umowy w zał.. 1, wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej, o którym mowa w § 16 ust.. Warunki techniczne: 1.. 3,Instrukcja wypełniania Harmonogramu wydatków Beneficjent deklaruje w Harmonogramie wydatków terminy składania wniosków o płatność / wniosków o płatność zaliczkową oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację projektu.. O tym, podczas debaty 8 października 2019 roku, opowiedziała Wioletta Dąbrowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.W dniu 28 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził uchwałą nr 181/2471/17 zaktualizowaną Instrukcję wypełniania.Często zadawane pytania Mapa Strony Dostępna strona Formaty plików do pobrania Polityka prywatności Konsultacje publiczne Zwalczanie naduży .WZORY DOKUMENTÓW: - Wzór umowy.. PORADNIK BENEFICJENTA.. Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 i z budżetu województwa świętokrzyskiego .INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI 1.Harmonogram płatności należy sporządzad na obowiązującym wzorze, który znajduje się w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 30 grudnia 2009 r. 2.Harmonogram płatnościpowinien bydsporządzony w ujęciumaksymalnie kwartalnym..

Wzór Harmonogramu płatności przygotowany został w programie MS Excel i przeszedł testy zgodności na komputerach wyposaŜonych w pakiet MS Office 2003 oraz 2007.

Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.. 1, może podlegać aktualizacji do końca okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, którego dotyczy zmiana..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt