Wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
: rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.. Szkolenie, o którym mowa w art. 19 ust.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 2) sposób rozliczania kosztów szkolenia, o których mowa w art. 19 cel , częstotliwość i koszty szkolenia ust.. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.Dz.U.2010.258.1751 Dz.U.2015.205.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;Od 14.11.2014 r. obowiązują nowe wzory zaświadczeń, które zmienione zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 22.10.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez .Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnychPełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie umowy, z której wykonaniem łączy się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", może przeprowadzić zwykłe postępowanie sprawdzające oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych wobec osób określonych w art.Szkoleniem podstawowym objęte są osoby, które uzyskały po raz pierwszy poświadczenie bezpieczeństwa o danej klauzuli tajności przed ich dopuszczeniem do pracy lub pełnienia służby na stanowisku, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych..

Odbierając zaświadczenie, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

1 ) zarządza się, co następuje:Warunkiem niezbędnym dostępu do informacji niejawnych jest odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w .Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U.z 2015 r., poz. 205 tj.)w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji.Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 11, poz. 1, kończy się wydaniem zaświadczenia.. Odbierając zaświadczenie, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych.. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 11, poz. 95, z późn.. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. Nr 171, poz. 1432) wprowadza się następujące zmiany:ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.odbyła (odbył) szkolenie w zakresie ochrony: informacji niejawnych*, informacji niejawnych: 2) (nazwa organizacji międzynarodowej) na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182, poz. 1228 z późn..

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;2 Wprowadzenie.

zm.), zorganizowane przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w:Ustawa o ochronie informacji niejawnych,inf.niejaw.,Rozdział 4.. DZIENNIK USTAW Nr 171 z 2005 r., poz.1433.. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu WojskowegoPełnomocnik ochrony potwierdza odbycie szkolenia podstawowego wydaniem zaświadczenia według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. Nr 171, poz. 1432 oraz z .1.. Podczas szkolenia zdobywa się wiedzę na temat zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, stosowanych procedur oraz sposobów ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia.§ 1.. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych ma na celu zapoznanie: przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych, zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia .rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (DzU nr 258, poz. 1751)..

3.Odbierając zaświadczenie, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt