Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły wzór pisma
Ale jest też dość bogate orzecznictwo.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Powodem odwołania Pani/Pana ze stanowiska wicedyrektora .Nie musi Pani uzasadniać oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że .Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły stanowi czynność prawną, będącą niejako odpowiednikiem powierzenia stanowiska (powołania na stanowisko) dyrektora szkoły (placówki), budzi zatem analogiczne wątpliwości, gdy chodzi o jego charakter prawny.Opinia Rady pedagogicznej nie wiąże Dyrektora szkoły.. Tym samym w przypadku przywrócenia do pracy na stanowisko wicedyrektora (uznania odwołania za bezskuteczne) złamana zostałaby podstawowa .Odwołanie wicedyrektora, z którym nie układa się współpraca.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Odwołanie wicedyrektora przez dyrektora szkoły, w sytuacji gdy dyrektor sprzeciwia się przywróceniu wicedyrektora na to stanowisko, oznacza, że nie istnieją warunki do ich dalszej współpracy..

ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły).

Prawo oświatowe - 1.. Porada prawna na temat wzór dokumentu - rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkołyStanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. Odnosząc się do przedstawionych wyżej wywodów i okoliczności niniejszej sprawy, przyjąć należy, że wskazane przez organ powody odwołania skarżącej ze .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. Pytanie: Jak wygląda procedura odwołania ze stanowiska wicedyrektora osoby, którą powołałem na okres 5 lat?. zm.).Czyli trzymając się nowych przepisów to w zespołach szkół jeżeli organ nie wyrazi zgody nie można utworzyć stanowiska wicedyrektora nawet gdyby w szkole podstawowej było 11 oddziałów a w przedszkolu 5!. Pismo do kuratora oświaty w sprawie odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektorów szkół łączonych w zespół (propozycja) • 70 Wzór 5.. Np .Proszę o wzór pisma: odwołanie wicedyrektora w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów w szkole podstawowej..

Odwołany dyrektor nie ma kompetencji do odwołania wicedyrektora.

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoOdwołąnie wicedyrektora szkoły.wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły (.). Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.. Dodatek funkcyjny winien być wypłacany, zgodnie z prawem, przez trzy miesiące od momentu odwołania ze stanowiska wicedyrektora.. Przyczyny odwołania dyrektora szkoły wymienione zostały w art. 38 ustawy o systemie oświaty.. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. (11kB) Wytworzył: Anna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (21 września 2017) .Na.37 u.s.o.. Złożenie rezygnacji ze stanowiska kierowniczego w szkole w zasadzie nie pozwala dyrektorowi na odwołanie wicedyrektora z innych powodów niż jego rezygnacja (przez analogię do odwołania dyrektora - wyrok NSA z dnia 19 marca 2003 r., SA/Rz 1725/02, Pr.. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Współpraca nie układa się w stopniu dla mnie satysfakcjonującym i myślę o takiej zmianie od nowego roku szkolnego.Od września 2007 r. jestem dyrektorką placówki wychowania pozaszkolnego..

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły.

- w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Jeżeli odwołanie zastępcy dyrektora szkoły nastąpi z naruszeniem prawa, to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.. Przepis w tym przypadku "faworyzuje" szkołę jako pojedynczą jednostkę (12 oddziałów i jest wice) a dyskryminuje zespoły.Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.. Jakie kroki należy podjąć, aby rada pedagogiczna mogła odwołać dyrektora szkoły?. Wojciech Melosik - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly.. 1 ustawa o systemie oświaty).Do momentu wypowiedzenia pensum wicedyrektora wynosi 7 godzin, a więc praca powyżej tej liczby to nadgodziny.. W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .15_Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf 40,0k 16_Zarządzenie Wójta_Burmistrza_Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład).rtfPYTANIE..

Jest formą poinformowania tego organu o odwołaniu ze stanowiska Wicedyrektora.

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 r.Odwołanie ze stanowiska (art. 70) Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, nawet gdy pracownik w okresie powołania świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Obecnie zatrudniony wicedyrektor ma powierzenie funkcji na czas nieokreślony.Jakich formalności musi dokonać dyrektor oraz na jakie przepisy prawa powołać się, aby odwołać wicedyrektora z powierzonej funkcji od 01.09.2019 r.Wzór 4.. Nie następuje to też z mocy prawa".. Potrzebne mi są wzory obu pism, bo nie jestem pewna, jakie powinny mieć brzmienie, do kogo być skierowane i na jakie akty prawne .Odwołanie wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły.. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach .Ustawa nie wskazuje, w jakim czasie odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora, ale można to zrobić w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb organizacyjnych szkoły.. ODPOWIEDŹ.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Jeśli Dyrektor powoływał Wicedyrektora na piśmie, to może tą samą drogą (na piśmie) odwołać z powierzenia stanowiska Wicedyrektora.Przepis ten mówi, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, odwołuje bez wypowiedzenia nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej .Odpowiedź MEN: Jeżeli szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest szkoła publiczną , to zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odwołanie ze stanowiska dyrektora takiej szkoły należy do wyłącznych kompetencji organu prowadzącego daną szkołę i może nastąpić jedynie w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 38 .Art.. zm.) jest uprawnienie do występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.Zwolnienie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w szkole publicznej należy do organu prowadzącego placówkę.. Wśród kompetencji przyznanych radzie pedagogicznej przez Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt